• A-csm
 • Cal1807
 • Shine-scrum-02
 • Arne-05
 • Jens-03
 • Jim-banner
 • Cams2
 • Cal
 • Inner-training
 • Five
 • 2015
 • Jens-heart-of-scrum
认证课程
最近公开课排期(下载)
开课时间课程名城市讲师
2018-05-04 ~ 05CSM认证培训胡志明市Jim Wang王军报名
2018-05-11 ~ 12CSM认证培训上海Jim Wang王军报名
2018-05-16 ~ 17CSPO认证培训上海Jim Wang王军报名
2018-05-25 ~ 26CSM认证培训北京Jim Wang王军报名
2018-06-14 ~ 15CSPO认证培训上海Jim Wang王军报名
2018-07-01 ~ 02A-CSM认证培训北京Evelyn Tian报名
2018-07-03 ~ 04敏捷领导力(CAL)认证培训北京Evelyn Tian报名
2018-07-03 ~ 04CSM认证培训北京Arne Ahlander安儒宣报名
2018-07-06 ~ 07A-CSM认证培训上海Evelyn Tian报名
2018-07-06 ~ 07CSM认证培训上海Arne Ahlander安儒宣报名
2018-07-08 ~ 09敏捷领导力(CAL)认证培训上海Evelyn Tian报名
2018-07-08 ~ 09CSPO认证培训上海Arne Ahlander安儒宣报名
2018-07-13 ~ 14CSM认证培训上海Jim Wang王军报名
2018-07-20 ~ 21CSM认证培训北京Jim Wang王军报名
2018-07-26 ~ 26Scrum敏捷软件开发管理上海Jim Wang王军报名
2018-07-30 ~ 31CSM认证培训悉尼Jim Wang王军报名
2018-08-02 ~ 03CSM认证培训墨尔本Jim Wang王军报名
2018-08-31 ~ 09-01CSM认证培训上海Jim Wang王军报名
2018-09-07 ~ 08CSM认证培训北京Jim Wang王军报名

已结课程